Δεκτοί γίνονται: πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα: (α) Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας (β) Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων (γ) Επιστήμης Υπολογιστών, ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων, καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς με το Πρόγραμμα αντικειμένου. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε είκοσι (20) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Βαθμός πτυχίου
  2. Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το αντικείμενο του Προγράμματος
  3. Συνάφεια της πτυχιακής εργασίας με το αντικείμενο του Προγράμματος (σε περίπτωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας)
  4. Ερευνητική δραστηριότητα, σχετική με το αντικείμενο του Προγράμματος
  5. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών
  6. Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  7. Βραβεία και υποτροφίες
  8. Αξιολόγηση κατά την προσωπική συνέντευξη

Εάν κριθεί απαραίτητο, λόγω μεγάλου αριθμού αιτήσεων, ενδέχεται να προηγηθεί προεπιλογή των υποψηφίων.

 

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com